عسل کد: 35

استان کردستان به واسطه ی دارا بودن پوش گیاهی انبوه و بسیار متنوع که عموما گل هاو گیاهان دارویی و طبی نیز می باشند در زمینه تولید شهد یاعسل ،گرده گل ،بره موم و ژل رویال یکی از بهترین و مهمترین تولیدکنندگان در سطح جهان محسوب می شود

هرچند امروزه در بعضی از مناطق دنیا عسل تک گل با خواص محدود را تولید و عرضه می کنند اما عسل تولیدی مناطق کردستان به واسطه تنوع گیاهی چند هزار گونه ای عسلی متمایز از دیگر نقاط دنیا برای مصرف کننده به ارمغان آورده است.

در اینجا سعی شده است که تعدادی از گل های غالب در منطقه کردستان معرفی شوندهرچند که تنوع انها بسیار بیشتر می باشند .شما مصرف کننده گان گرامی می توانید عکس ،نام گل و گیاهان ،مقدارشهد دهی و گرده دهی در ادامه مطالب مشاهده بفرمایید

شرکت عسل ملکه کردستان جهت تسهیل در انتخاب مشتری و همچنین بالا بردن کیفیت عسل تولیدی برای هر منطقه که درآن چندین زنبورستان مستقر هستند یک کد مشخص تعریف و تولیدات آن منطقه را باهم ترکیب کردیم .

این کاراین اجازه را به ماو مشتری می دهد که در طول سال یک عسل با یک کد خاص و منطقه ی خاص را بدون تغییر کردن طعم و عطر و رنگ و با همان ویژگی و خواص در دسترس داشته باشیم

منطقه ی استقرار زنبورستان ها :ژاوه رود

نوع گل های موجود در منطقه : ﭘﻨﯿﺮك، رﯾﺶ ﻗﻮش، ﺗﺎج ﺧﺮوس، زﻧﮕﻮﻟﻪ اى، ﺳﻮزن ﭼﻮﭘﺎن، ﺳﯿﺎه ﮔﯿﻨﻪ، ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ اى زرد، ﮔﺰﻧﻪ، ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن، ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ، گون ﺳﯿﺎه، آوﯾﺸﻦ، ﭼﻮﯾﻞ، ﭼﺎى ﮐﻮﻫﻰ، ﺟﺎﺷﯿﺮَﻮَﺧﺘﻤﻰ،

تعداد کوچ درسال: 6 کوچ در مناطق مختلف از کوهستان های کردستان

تعداد کوچ زنبور در زمان شهد دهی: بیش از 4 کوچ  در مناطق مختلف کوهستان های کردستان

فاصله از مناطق کشاورزی وباغات : در دوران شهد دهی دور از دسترس مناطق کشاورزی (بیشتر از 10 کیلومتر ) و استقرار در مناطق بکر کوهی

سابقه بیماری : خیر

نمونه آزمایش عسل کد 35

AN-FR-14

نتایج آنالیز عسل متعلق به : عسل ملکه              شهرستان: سنندج     نمونه بردار:-

تاریخ تحویل:   10/05/97               تاریخ صدور: 01/06/97

کد:535

ملاحظات توجه نمونه آزمایش

 

رنج قابل قبول فاکتور مورد آزمایش ردیف
13/00 13 الی 19 اندیس­رفراکسیون (درصدرطوبت) 1
78/49 حداقل 65 قندهای احیاء کننده (درصد) 2
1/72 حداکثر 5 ساکاروز (درصد) 3
منفی عسل مصنوعی و گلوکز تجارتی 4
4/54 3/5حداقل PH 5
29/06 حداکثر 40 اسیدیته (میلی­اکی­و الان درکیلوگرم) 6
دارد کیفی

 

فعالیت دیاستازی عسل 7
1/17 حداقل0/9 نسبت فرکتوز به گلوکز 8
0/1 حداکثر 0/6 مواد معدنی (خاکستر) درصد 9
ندارد کیفی هیدروکسی متیل فورفورال 10
عسل بایستی عاری از هر گونه آلودگی از این دست باشد باقیمانده سموم دفع آفات، نباتی و یا مواد داروئی 11-